ДОГОВІР публічної оферти

про надання доступу до ресурсів мережі «3NET»

м.Красилів

Товариство з обмеженою відповідальністю “3НЕТ” , в особі директора Костюка Андрія Ігоровича, що діє на підставі Статуту, в подальшому - Провайдер, з одного боку, та Абонент, з іншого боку, разом надалі Сторони, уклали цей Договір про:

1. ПРЕДМЕТ ТА ОКРЕМІ ВИМОГИ ДОГОВОРУ

1.1 Провайдер надає, а Абонент приймає та сплачує надані йому послуги доступу до Ресурсів мережі «3NET», надалі по тексту Послуга.

1.2 Для надання Послуги, згідно з п. 1.1 Провайдер власними силами та засобами здійснює підключення кінцевого пристрою Абонента до мережі, а Абонент оплачує підключення на умовах даного Договору.

1.3 Терміни у даному Договорі вживаються в наступному значенні:

1.3.1 Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.3.2 IP-адреса – унікальний ідентифікатор кожного фізичного пристрою мережі.

1.3.3 Абонентська лінія - відрізок мережі від порту Абонента до порту або розподільчої коробки мережі Провайдера. Абонентська лінія є власністю Абонента.

1.3.4 Підключення - комплекс дій Провайдера з підключення кінцевого пристрою Абонента до мережі Провайдера шляхом одноразового налагодження з’єднання з мережею одного кінцевого пристрою Абонента.

1.3.5 Ресурси мережі «3NET» (мережа Провайдера) - сукупність апаратно-технічного та програмно-інформаційного забезпечення, доступ до якого має право отримати Абонент. Перелік цих Ресурсів визначається безпосередньо Провайдером та може змінюватись залежно від попиту, крім мінімального пакету послуг, який є невід’ємною складовою Мережі, а саме: 1) передача даних Абонентам мережі; 2) доступ до мережі Інтернет.

1.3.6 Кабінет користувача – програмний модуль для отримання та передачі інформації між Сторонами даного Договору щодо отриманих за ним послуг, їх тривалості та вартості, особистих даних Абонента, способу його сповіщення та інших даних, що стосуються виконання даного Договору.

1.4 Вимоги до якості Послуг та Робіт по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг та Робіт, загальним критеріям якості.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1 Протягом 21 календарного дня з моменту підписання цього Договору, Провайдер здійснює підключення кінцевого обладнання Абонента до мережі Провайдера за адресою підключення, для чого організовує Абонентську лінію від приміщення Абонента до обладнання Провайдера, надає кабель у кількості, необхідній для зручного підключення кінцевого пристрою Абонента до мережі Провайдера;

2.2 Абонент у своєму приміщенні самостійно прокладає наданий йому Провайдером кабель (п. 2.1. Договору) до порту обладнання Абонента або за вибором Абонента зазначені роботи виконуються співробітниками Провайдера за додаткову плату згідно діючих тарифів.

2.3 Виконання Провайдером робіт із Підключення, встановлення та налагодження, пов’язаного із цим обладнанням, оформляється та засвідчується підписами сторін або їх уповноваженими представниками актом виконаних робіт та переданого обладнання.

2.4 На кабель, яким виконано з'єднання кінцевого обладнання Абонента з обладнанням Провайдера, встановлюється гарантія терміном 12 місяців. Гарантія не розповсюджується на фізичні пошкодження, вчинені навмисно або з необережності. По закінченню гарантійного терміну, усі витрати на заміну або відновлення зазначеного у цьому пункті кабелю покладаються на Абонента.

2.5 Провайдер надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послугу, її якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти.

2.6 Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки, спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації. Початком надання Послуги Провайдером та моментом, з якого Абонент отримує Послугу, вважається момент підписання акту виконаних робіт та переданого обладнання.

2.7 Провайдер має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 72 годин на місяць. Провайдер зобов'язується не пізніше ніж за 24 годин сповістити про це Абонента у спосіб та порядку, передбаченому цим Договором.

2.8 Протягом строку дії Договору Абонент має право відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, про що зобов`язаний повідомити Провайдера письмово не пізніше трьох днів до закінчення обраного ним розрахункового періоду. Надання Послуги припиняється Провайдером з наступного розрахункового періоду.

2.9 Будь-які дії Абонента, пов'язані з використанням Послуги, не повинні суперечити законодавству України.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Сторони зобов'язуються дотримуватись умов цього Договору та добросовісно співпрацювати в рамках цього Договору.

3.2 Провайдер зобов'язаний:

3.2.1 Надавати Абоненту, зазначені у п. 1.1. цього Договору, послуги з доступу до Ресурсів мережі «3NET» безперервно 24 години на добу 7 днів на тиждень, відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (далі – Правила), та інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій України. У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій, щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, Сторони зобов’язуються з моменту набрання чинності новим актом законодавства дотримуватись його положень. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить чинному законодавству.

3.2.2 Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості, відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, Договору та умов надання Послуг з додержанням вимог, Правил та інших актів законодавства. Провайдер не несе відповідальності за якість послуги у випадку:

- ушкодження кінцевих пристроїв Абонента;

- ушкодження абонентської лінії;

- ушкодження ліній зв’язку, якщо їх організували треті особи або організації.

3.2.3 Здійснити підключення кінцевого обладнання Абонента до мережі Провайдера у строк, та на умовах, передбачених цим Договором.

3.2.4 Надавати Абоненту вичерпну інформацію щодо стану фінансових розрахунків Абонента з Провайдером шляхом надання доступу до розділу статистики в Кабінеті користувача на сайті Провайдера.

3.2.5 Вести достовірний облік наданих послуг.

3.2.6 Не розголошувати особисті дані та інформацію Абонента, отриману при укладенні даного Договору, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.2.7 Сповіщати Абонента шляхом розміщення відповідної інформації (оголошення) на офіційному сайті мережі (WWW.3NET.UA) та/або іншим способом відповідно виконання даного Договору. Повідомлення про зміну тарифів на послуги має бути здійснено не менше ніж за 7 (сім) днів до введення нових тарифів.

3.2.8 Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та Правилами.

3.2.9 В разі звернення абонента про усунення несправності обладнання або кабельних мереж, які належать Провайдеру, провести роботи та усунути несправність протягом 24 годин з часу надходження та реєстрації такого звернення у електронному журналі реєстрації звернень абонентів.

3.2.10 Обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів на підставі рішення суду.

3.2.11 Надавати вичерпну інформацію про тарифи на послуги та забезпечувати правильність їх застосування під час тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги.

3.2.12 Дотримуватись чинного законодавства України, Закону України «Про телекомунікації» та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

3.3 Абонент зобов’язується:

3.3.1 Дотримуватися вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, усіх вимог цього Договору та усіх можливих додатків до нього, а також чинного законодавства України.

3.3.2 Використовувати лише те кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності.

3.3.3 Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

3.3.4 На момент проведення робіт по підключенню, забезпечити наявність та справну роботу свого кінцевого обладнання та встановленого на ньому програмного забезпечення. В разі неможливості проведення налаштувань через несправність або відсутність кінцевого обладнання, повторний візит спеціаліста для налаштування кінцевого обладнання оплачується Абонентом додатково, згідно тарифів Провайдера.

3.3.5 Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.

3.3.6 Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам;

3.3.7 Надавати Провайдеру достовірну інформацію, необхідну для укладення договору.

3.3.8 Своєчасно та у повному обсязі оплачувати отримані за умовами даного Договору послуги, оплатити вартість Підключення та використаного для цього обладнання.

3.3.9 Дотримуватися інструкцій, правил (порядку) користування кінцевим обладнанням;

3.3.10 Утримувати Абонентську лінію в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані.

3.3.11 Не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) ідентифікаційних карток, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання; використовувати лише ті мережеві реквізити, які зазначені в цьому Договорі.

3.3.12 Не здійснювати зловмисні виклики, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам, не допускати розповсюдження на своєму кінцевому обладнанні будь-яких програм, що створюють перешкоди іншим абонентам та/або нормальній роботі мережі.

3.3.13 Протягом десяти календарних днів письмово повідомити Провайдера про будь-які зміни у своїх реквізитах.

3.3.14 У разі виявлення пошкодження мережі Провайдера, що сталося з вини споживача, та завдання збитків з його вини, витрати Провайдера, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законом.

3.3.15 Факт пошкодження мережі Провайдера з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Провайдера та Абонентом, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

3.3.16 Забезпечувати доступ до лінійних споруд при їх обслуговуванні, встановленні обладнання, проведенні ремонтних робіт.

3.3.17 Письмово попередити Провайдера про своє небажання продовжувати відносини та відмову від отримання Послуг у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами.

3.3.18 Самостійно ознайомлюватись з нормативними документами, розміщеними у засобах масової інформації та/або на веб-сайті Провайдера, та нести відповідальність за їх недотримання через несвоєчасне ознайомлення.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1 Провайдер має право:

4.1.1 Змінювати тарифи на послуги у випадку зміни тарифів та/або зборів, що виставляються Провайдеру третіми організаціями, або в будь-якому іншому випадку, коли на думку Провайдера такі зміни продиктовані умовами ведення бізнесу. У випадку незгоди Абонента з проведеними змінами, він повинен сповістити про це Провайдера у письмовій формі протягом 15 днів від дня попередження про проведення вищевказаних змін. У такому випадку, Договір буде розірвано на підставі п.8.2. даного Договору.

4.1.2 Після вичерпання коштів на особовому рахунку Абонента припинити надання доступу до Ресурсів Мережі повністю або частково. Відновлення доступу відбудеться після повного погашення заборгованості.

4.1.3 Надсилати Абоненту інформаційні повідомлення, стосовно виконання цього Договору на

електронну поштову адресу Абонента та/або СМС повідомленнями. Передбачені цим пунктом способи сповіщення обираються Абонентом самостійно, про що зазначається ним в Кабінеті користувача на офіційному сайті Провайдера за адресою MY.3NET.UA

4.1.4 Тимчасово обмежити або повністю припинити доступ Абонента до Ресурсів Мережі у випадку, якщо кінцеве обладнання Абонента створюватиме аномально високе навантаження на канали Мережі та/або становитиме загрозу розповсюдження в Мережі програм вірусного типу або в разі використання Абонентом неузгоджених із Провайдером мережевих реквізитів.

4.1.5 Провайдер має право припинити надання Послуги Абоненту та відмовити в подальшій можливості поновити її використання без компенсації понесених Абонентом витрат в разі виявлення випадків порушення правил використання Послуги, зазначених в пп. 3.3.4, 3.3.5.

4.1.6 Відключати в порядку, встановленому законодавством, кінцеве обладнання Абонента на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується Абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують національній безпеці; в інших випадках, встановлених законом.

4.1.7. При взаємодії з платіжною системою приймати рекурентні (регулярні) платежі  - автоматичні платежі, які не потребують участі Абонента та автоматично списуються з його банківської картки, якщо він надав відповідну згоду платіжній системі.

4.2 Абонент має право:

4.2.1 Користуватись всіма послугами та Ресурсами Мережі.

4.2.2 Отримувати вичерпну інформацію щодо стану своїх фінансових розрахунків з Провайдером, про зміну умов надання послуги і тарифів на її надання.

4.2.3 Обирати види та кількість послуг, що надаються Провайдером, тариф та тарифний план, які встановлені Провайдером.

4.2.4 Своєчасно та якісно одержувати послуги, що надаються Провайдером.

4.2.5 Отримати відшкодування абонентної плати за весь час відсутності доступу до ресурсів мережі, що виникло не з вини Абонента, у разі порушення Провайдером граничних строків усунення пошкодження, з дати реєстрації Провайдером відповідної заяви (усної чи письмової).

4.2.6 Отримання безоплатної консультаційної допомоги Провайдера, з питань замовлення та отримання послуг, що ним надаються.

4.2.7 Відмову від послуг у порядку, встановленому цим Договором.

5. РОБОТИ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙНЯТТЯ

5.1 Роботи з підключення Абонента, являють собою комплекс дій Провайдера з підключення кінцевого пристрою Абонента до мережі Провайдера, шляхом встановлення необхідних технічних засобів та обладнання.

5.2 По закінченню робіт з Підключення, Провайдер надає Абоненту підписаний зі свого боку Акт виконаних робіт та переданого обладнання, який Абонент зобов’язаний повернути протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання, або надати мотивовану письмову відмову від прийняття робіт.

5.3 У випадку невиконання Абонентом зобов’язання, передбаченого п.5.2. цього Договору у встановлений термін, роботи з Підключення Провайдера вважаються прийнятими як вони є, а початком надання Послуг вважається дата активування Послуги у обліковій системі Провайдера.

6. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1 Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату послуг Провайдера із надання доступу до ресурсів мережі «3NET» на умовах передоплати, згідно обраного Абонентом у Кабінеті користувача тарифного плану. Невід’ємною частиною тарифного плану є розрахунковий період, під яким сторони розуміють період в часі, протягом якого Абонент отримуватиме доступ до ресурсів мережі «3NET».

Сторони домовились встановити розрахунковий період тривалістю 30 (тридцять) календарних днів, якщо інше не передбачено додатковою угодою. Перший розрахунковий період розпочинається з моменту підписання сторонами Акта виконаних робіт та переданого обладнання, а наступні розрахункові періоди розпочинаються після завершення попереднього.

Сторони також погодились, що Провайдер залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов, або за інших суттєвих обставин. Абонент на свій розсуд обирає тарифний план (із передбачених діючими тарифами), відповідно до якого він буде здійснювати оплату послуг.

6.2 Послуга з доступу до ресурсів мережі «3NET» надається Абоненту лише після її оплати, а її тривалість залежить від обраного Абонентом тарифного плану.

6.3 Під час дії обраного Абонентом тарифного плану він вправі змінити його на будь-який інший з числа, запропонованих Провайдером. При цьому, перехід Абонента на дорожчий тарифний план проводиться безкоштовно, а на дешевший з оплатою в розмірі, встановленими діючими тарифами на додаткові послуги.

6.4 У разі переходу Абонента на інший тарифний план частина сплачених ним та невикористаних коштів за поточним тарифним планом перераховується в рахунок оплати за новообраний тарифний план, а облік нового розрахункового періоду здійснюється з моменту переходу Абонента на новий тарифний план.

6.5 За час, протягом якого Послуги не надавалися по причинам, що не залежать від Провайдера, абонентна плата справляється в повному розмірі.

6.6 Оплата послуг з підключення Абонента до мережі Провайдера, а також використане Провайдером необхідне для цього обладнання, оплачується Абонентом у розмірі, порядку та строки, які визначаються Додатком №1, що є невід’ємною частиною цього Договору, в разі його підписання кожної із Сторін. В разі відсутності Додатку №1, вказані в цьому розділі послуги та обладнання надаються Абоненту та оплачуються ним згідно Акту виконаних робіт та переданого обладнання.

6.7 У разі бажання Абонента розірвати Договір на стадії підключення, кошти, які Абонент оплатив Провайдеру за виконання робіт із підключення, не повертається Абоненту.

6.8 Оплата послуг Провайдера по цьому договору здійснюється Абонентом самостійно, згідно обраного ним тарифного плану на розрахунковий рахунок Провайдера, готівкою в пунктах прийому оплати послуг або у інший доступний спосіб. Перераховані на розрахунковий рахунок Провайдера кошти зараховуються на особовий рахунок Абонента протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх надходження на рахунок Провайдера або в разі оплати готівкою, відразу, шляхом зарахування коштів на особовий рахунок Абонента в обліковій системі Провайдера.

6.9 Оплата за користування Ресурсами Мережі списується з особового рахунку Абонента за наступний розрахунковий період, згідно обраного Абонентом тарифного плану. Абонент самостійно контролює стан свого рахунку.

6.10 У разі вичерпання коштів на особовому рахунку Абонента, Абонент має провести оплату наступного розрахункового періоду. Якщо останній день розрахунку припадає на вихідний день, оплата здійснюється у попередній робочий день. Якщо оплата наступного розрахункового періоду не буде здійснена у вказаний термін, Абоненту буде автоматично припинено надання послуги.

Якщо протягом 90-та (дев’яноста) календарних днів після припинення надання послуг через заборгованість Абонент не активує тарифний план(не поповнить особовий рахунок), даний договір автоматично вважається розірваним. Поновлення доступу можливе лише за умови повного погашення заборгованості та оплати вартості перепідключення.

Зазначені у даному пункті Договору положення та умови діють, якщо інше не передбачено Додатковими угодами до Договору.

Абонент може активувати тарифний план “Призупинення” в особистому кабінеті, якщо інше не передбачено додатками до цього договору та Додатковими угодами.

6.11 Додаткові послуги надаються Абоненту згідно тарифів Провайдера, які діють на момент розрахунку.

6.12 Абонент сплачує рахунки Провайдера за користування платною інформацією, послугами або за замовлені товари, якщо вони (рахунки) будуть надіслані Провайдеру, а згідно з показами облікової системи Провайдера, буде доведено, що отримані інформація/послуги/товари були замовлені Абонентом.

6.13 Автоматичне списання коштів (рекурентний платіж) здійснюється згідно умов цього Договору. Оплата за послуги може здійснюватися без безпосередньої участі Абонента, але з його попередньої згоди на постійній основі за допомогою автоматичного списання коштів з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Абонента і т.д., згідно з правилами і умовами банку та / або платіжної системи, при наявності коштів на такому рахунку. Даний пункт є згодою Абонента на договірне списання коштів його обслуговуючим банком з його рахунку при виборі опції «Оплатити» при оплаті послуг за допомогою онлайн-банкінгу. Списання грошових коштів за послуги ТОВ "3NET" відбувається автоматично за запитом провайдера, у сумі, яка необхідна для продовження наступного розрахункового періоду.

6.14 Отримана від Абонента сума платежу зараховується у такій послідовності:

- пеня;

- борги попередніх періодів;

- розстрочення оплати підключення;

- поточні нарахування за послуги Інтернет та передавання даних

- інші послуги, визначені в додатку до цього Договору;

- аванс на наступний період (зараховується у такій самій послідовності).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Провайдер відповідає за забезпечення роботи свого обладнання для надання доступу до Ресурсів Мережі, згідно цього Договору. Провайдер не несе перед Абонентом будь-якої відповідальності за збереженість та роботу кінцевого обладнання.

7.2 Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, недоотриманих прибутків через неналежне виконання Провайдером обов’язків за цим Договором не проводяться.

7.3 Провайдер не несе відповідальності за якість ліній зв'язку, якщо їх організували треті особи або організації, а також за будь-які затримки, збої або тимчасове припинення в наданні послуг, що виникли внаслідок існування прямих або опосередкованих обставин, які знаходяться поза зоною контролю Провайдера, включаючи збої електропостачання, інших видів комунікації, в разі пошкодження або відключення обладнання і ліній підприємств зв'язку, серверів і каналів, ліній електропередач, які не належать Провайдеру.

7.4 Провайдер не несе відповідальності за точність, достовірність і якість інформації, одержаної Абонентом із Мережі. Провайдер не зобов’язаний надавати технічний супровід, обслуговувати або ремонтувати технічні та програмні засоби, що належать Абоненту, та не відповідає за їх придатність або оптимальність для використання Послуг.

7.5 Абонент несе відповідальність за використання послуг, згідно з умовами цього Договору, за зміст інформації, що надається ним або іншими особами під його мережевими реквізитами в Мережу, за її достовірність, чистоту від претензій третіх осіб і правомірність її розповсюдження, за дії третіх осіб або стороннього програмного забезпечення (віруси та інше), які у будь-який спосіб отримали доступ до кінцевого обладнання Абонента.

7.6 Абонент, використовуючи послуги Мережі, самостійно відповідає за наслідки, спричинені його діями (особисто або іншими особами під його мережевими реквізитами), особі чи майну громадян, юридичним особам, державі або моральним принципам суспільства.

7.7 У випадку виявлення пошкоджень ліній або вузлів, а також кінцевого обладнання Абонента, що стались з вини Абонента, усі витрати Провайдера на усунення пошкоджень, а також відшкодування інших збитків, покладаються на Абонента.

7.8 За навмисне чи ненавмисне втручання в роботу Мережі, що призвело до дестабілізації процесів, які впливають на якість послуг, що надаються іншим Абонентам Мережі, або знищення інформації інших Абонентів незалежно від того, було це здійснено Абонентом особисто чи іншими особами з використанням технічних засобів Абонента, Абонент відшкодовує Провайдеру заподіяні збитки в повному обсязі.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1 Абонент має право відмовитися від отримання Послуг, що надаються за цим Договором, письмово повідомивши про це Провайдера. У разі відмови Абонента від усіх Послуг, що надаються за цим Договором, припинення оплати та користування ними Договір вважається розірваним у строки та порядку передбаченому п.6.10. В разі дострокового розірвання Договору з будь-яких причин Абонент зобов'язаний відшкодувати Провайдеру повну вартість технічних засобів та обладнання, які були використані для підключення Абонента, або, за згодою Провайдера, повернути йому такі технічні засоби та обладнання.

8.2 Договір може бути розірвано достроково у разі:

8.2.1 Незгоди Абонента зі змінами, що вказані в п.п. 4.1.1.;

8.2.2 У зв’язку з банкрутством чи ліквідацією однієї зі Сторін Договору (юридичної особи).

8.2.3 За рішенням суду.

8.2.4 У разі анулювання, визнання недійсною, закінчення терміну дії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій.

8.2.5 У зв’язку з недотриманням Абонентом правил використання Послуги, зазначених в пп.3.3.4 та 3.3.5.

8.2.6 За домовленістю сторін.

8.2.7 В інших випадках, передбачених законодавством України.

8.3 Договір може бути розірваний Провайдером в разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за цим Договором або Додатками до нього. При цьому Абонент зобов'язаний повністю погасити заборгованість.

8.4 Суперечки, які виникають стосовно цього Договору, або пов'язані з його виконанням, вирішуються за згодою сторін, а, в разі неможливості, в претензійно-позовному порядку судом.

8.5 Керуючись ст. 259 ЦК України сторони домовились змінити загальний та спеціальний термін позовної давності щодо стягнення із Абонента в судовому порядку на користь Провайдера плати за надані послуги, штрафних санкцій та вартості обладнання, використаного для підключення, і визначають термін позовної давності по зазначеним вимогам у п’ять років.

8.6 Зміна адреси або будь-яких інших реквізитів Сторін не є підставою припинення зобов'язань за цим Договором.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1 Провайдер звільняється від будь-якої відповідальності за будь-які затримки або перебої в наданні послуг, що виникли через обставини, які не контролюються Провайдером, такі як військові дії (навіть без оголошення війни), стихійні лиха, дії непереборної сили, пожежі, урядові розпорядження та постанови, рішення органів влади та самоврядування різних рівнів, які впливають на виконання цього Договору, будь-які інші деструктивні дії третіх осіб, а також інші причини чи обставини, що ніяким чином не залежать від волі Провайдера, та які перешкоджають виконанню своїх зобов'язань за цим Договором.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Цей Договір розміщено українською мовою за адресою http://files.3net.ua/docs/dogovir.pdf і тільки дана копія має юридичну силу. Договір набирає сили після його акцептування Абонентом у Кабінеті користувача на сайті MY.3NET.UA та прийняття Провайдером анкети-заяви від Абонента. Всі додатки до даного Договору є невід’ємними його частинами та мають бути укладені письмово.

10.2 У випадку, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку даного Договору жодна зі Сторін письмово не попередить іншу Сторону про його розірвання, Договір вважається поновленим на такий самий строк і на таких самих умовах, які були раніше встановлені Договором. Таке поновлення строку даного Договору можливе без обмеження терміну.

10.3 Термін дії цього Договору складає один рік, якщо інше не визначено у додатковій угоді, яка, в разі її укладання, стає його невід'ємною частиною. По закінченню терміну дії Додаткової угоди або в разі її відсутності цей Договір вважається укладеним на зазначений у цьому пункті термін.

10.4 Договір може бути визнаний таким, що не діє у випадках, передбачених цим Договором.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Умови даного Договору мають однакову силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди.

11.2 Провайдер має право передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди Абонента.

11.3 Користування мережею Інтернет здійснюється на власний ризик Абонента. Абонент усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі, він може завантажити програми-віруси. Для запобігання програмам-вірусам, Абонент самостійно вживає заходи безпеки, самостійно несе відповідальність та ризики роботи в мережі Інтернет.

11.4 Абонент дає згоду Провайдеру на обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги. Ця згода чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. Крім того, підписанням Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, та про те, що його персональні дані передаються Провайдеру з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги. Абонент своїм підписом також погоджується з тим, що Провайдер має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мети їх обробки. Зміст прав Абонента, як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

11.5 Зміни умов Договору та переліку послуг оформляються шляхом внесення змін до цього Договору та повідомлення про них на офіційному сайті Провайдера. Зміни до даного Договору вважаються прийнятими, якщо Абонент продовжив користування Послугами за цим Договором протягом трьох днів з моменту публікації повідомлення про такі зміни на офіційному сайті Провайдера.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОВ “3НЕТ”

31000, Хмельницька обл., м. Красилів

вул. М.Грушевського, буд. 84, праве крило, офіс 3NET

р/р UA053157840000026002300854026 у ТВБВ №10022/081 філії

Хмельницьке обласне управління АТ Ощадбанк, МФО 315784

ЄДРПОУ: 37347474

☎ (098)8-000-333